Casa Corpului Didactic Argeş

 

ATESTATE

 

Eliberarea atestatelor/certificatelor pentru programele de formare absolvite se face pe baza cărţii / buletinului de identitate titularului, care se prezintă personal.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, atestatul/ certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Educaţia incluzivă - dimensiuni, provocări, soluţii pentru o şcoală a diversităţii”

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor”