Casa Corpului Didactic Argeş

 

Anunţuri

 

IMPORTANT!
În anul şcolar 2020/2021, activităţile de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, din cadrul programelor de formare continuă acreditate, nu se vor desfăşura în regim faţă-în faţă.
Detalii găsiţi aici.

 • 14.04.2021:
  Stimaţi colegi,
  Formare continuă prin cursul Developing Teacher Competencies in a Digital Context, dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul: „Knowledge + Learning + Inclusion = Performance in an equitable society” – 2019-1-RO01-KA104-061823 pentru cadrele didactice interesate ca modalitate de formare continuă în sistem individual asincron.
  Acest curs acoperă nevoia cadrelor didactice de formare continuă în cadrul unui proiect ERASMUS+ care urmăreşte dezvoltarea competenţelor de predare, învăţare, evaluare, formare a adulţilor în context digital.
  Pentru detalii despre curs şi posibilitatea de înscriere, vă invităm să accesaţi linkul: https://tech.proeurocons.eu
  Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi:
  - Manager proiect - Victor Tiţa - (+40) 767 911 444 / victortita@yahoo.com;
  - Manager formare - Nicolae Bold - (+40) 737 989 420 / bold_nicolae@yahoo.com.

 • 12.04.2021:

  Stimaţi colegi,
  Casa Corpului Didactic Argeş organizează înscrieri pentru programul de formare continuă: 
  Abilităţi şi competenţe privind evaluarea la examene şi concursuri naţionale”, acreditat M.E.C. conform OM nr. 3997/14.05.2019.
  Nr credite profesionale transferabile: 30
  Nr. ore: 123 
  Forma de organizare a programului: online meeting (sincron)- 65 ore; online (asincron în  Classroom) - 58 ore.
  Perioada de desfăşurare (orientativ): mai-iunie 2021, cu evaluare finală - iulie 2021. Mai multe detalii aici.

 • 07.04.2021:

  Casa Corpului Didactic Argeş organizează înscrieri pentru programul de formare continuă:
  ”Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în învăţământul preşcolar”, avizat de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021
  Formator: prof. Maria LAZĂR
  Nr. ore: 24
  Forma de organizare a programului: online meeting (sincron) - 14 ore; online (asincron în Classroom) - 10 ore.
  Perioada de desfăşurare (orientativ): mai 2021. Mai multe detalii aici.

 • 01.04.2021:
 • CRED – SELECŢIE GRUP ŢINTĂ
  Casa Corpului Didactic Argeş organizează selecţie grup ţintă - cadre didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. 
  Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie: 
  a.  Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat şi particular acreditate, nivel gimnazial;
  b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puţin definitivarea în învăţământ;
  c.  Personal cu funcţii de conducere, cadru didactic din învăţământul primar/gimnazial, care a detinut funcţii de conducere în ultimii doi ani şcolari:
  -       directori şi directori adjuncţi din unităţi de învăţământ
  -       membri ai Consiliului de Administraţie,
  -       inspectori şcolari generali/generali adjuncţi/inspectori şcolari de specialitate
  -       personal didactic cu experienţă managerială specifică în domeniul educaţiei
  d.   Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unităţile de învăţământ de nivel gimnazial
  Disciplinele pentru care se organizează selecţia grupului ţintă sunt următoarele:

  • Limba franceză (nr. locuri - 112);
  • Limba germană (nr. locuri - 10);
  • Fizică ( nr. locuri - 30);
  • Biologie (nr. locuri -76);
  • Istorie (nr. locuri - 90);
  • Geografie (nr. locuri - 18);
  • Religie (nr. locuri - 103;
  • Educaţie muzicală  (nr. locuri -50);
  • Educaţie plastică (nr. locuri - 23);
  • Educaţie fizică şi sport (nr. locuri -100);
  • Ştiinţe sociale (nr. locuri - 5);
  • Educaţie tehnologică (nr. locuri - 15).

  Dosarul de înscriere al participantului selectat la nivelul unităţii de învăţământ conţine:

   • Cererea de înscriere la programul de formare continuă - Anexa 1;
   • Formularul de înregistrare individuală a participanţilor - Anexa 8;
   • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa 3;
   • Declaraţie - Anexa 5;
   • Copie CI/BI;
    • Copie certificat de naştere;
    • Copie certificat de căsătorie;
    • Copie diplomă de licenţă.
    • Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte  funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), dacă  a avut funcţie de conducere (director/ director adjunct, membru al consiliului de administraţie, inspector şcolar- în anul şcolar 2019/2020).

    Dosarele se depun la sediul Casei Corpului Didactic Argeş până la data de 23.04.2021.

   • Link formular înscriere:https://forms.gle/EbXPzHLSvgtraBpr9
  • 22.03.2021:

   Dragi colaboratori,
   Asociaţia Salvaţi Copiii a pregătit o broşură de informare pentru cadre didactice şi părinţi cu întrebări şi răspunsuri pe tema vaccinării care respectă reperele ştiinţifice ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Conţinutul a fost elaborat în colaborare cu microbiologi şi epidemiologi din România şi avizat de domnul Ministru Sorin Câmpeanu. Îl puteţi accesa aici: https://oradenet.ro/docs/Brosura-vaccinare-COVID19-MEN-Salvati-Copiii-2021.pdf  
   Avem rugămintea de a-l posta pe site-urile instituţionale şi de a-l transmite tuturor cadrelor didactice şi, mai departe, părinţilor. Separat, afişul (disponibil la aceasta adresa:https://oradenet.ro/images/Afis-Vaccin-ARN-Mesager-MEN-Salvati-Copiii-2021.pdf) poate fi printat la orice dimensiune şi afişat în spaţiul şcolar.
   Cu drag,
   Echipa Ora de Net

  • 01.03.2021:

   Casa Corpului Didactic Argeş organizează înscrieri pentru programele de formare continuă:"Managementul integrat al proiectelor europene", Grupa 2 şi "Outils et ressorces pedagogiques en classe de F.L.E.", Grupa 1, avizate de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021

   Nr. ore: 24 (60% online sincron+40% online asincron)

   Modalitatea de înscriere: 
   Prin completarea formularelor:
   Managementul integrat al proiectelor europene: 
   https://docs.google.com/forms/d/1upVHGA5TdHOuDS_hD96zqneLjglDaZ6VLcpgUg0oul4/edit?usp=sharing 
   Outils et ressorces pedagogiques en classe de F.L.E. 
   https://docs.google.com/forms/d/1oNcBfJRp8Pt4VNrm6V6T3_27_OHlgpDSnPVXzj0mrx4/edit?usp=sharing

   Formator:
   Prof. Ciobanu Corina, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu", Piteşti, grad didactic I, certificat de formator. Mai multe informaţii aici.

  • 16.02.2021:

   În atenţia cadrelor didactice!
   Urmare a adresei Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 8596M/12.02.2021 privind Campania gratuită pentru profesori - ECDL Pedagogie digitală vă  facem cunoscute următoarele:
   Modulul ECDL Pedagogie digitală stabileşte conceptele esenţiale şi competenţele referitoare la utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online, în vederea susţinerii şi îmbunătăţirii procesului de predare, învăţare şi evaluare la clasă.
   ECDL oferă profesorilor din învăţământul preuniversitar oportunitatea de a-şi afla gratuit nivelul de predare, învăţare şi evaluare prin tehnologia digitală şi asigură pretestarea a 10.000 de profesori în domeniul competenţe digitale.
   În cadrul acestei campanii, derulate de ECDL ROMÂNIA, se va crea o reţea de profesori, care să poată să susţină şi să dezvolte  acest tip de competenţe, prin  formarea, testarea şi certificarea gratuită, la standarde internaţionale, a peste 60 de cadre didactice, din şcoli din întreaga ţară.
   Începând cu data de 25 ianuarie 2021, a fost iniţiată pregătirea şi certificarea cadrelor didactice.
   Informaţii suplimentare pot fi solicitate la persoana de contact, d-na Irinuca Văduva: e-mail office@ecdl.ro

  • 02.02.2021:

   În atenţia cadrelor didactice!
   Vă informăm că Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Argeş pentru anul şcolar 2020-2021 a fost avizată de către MEC/DFC în baza adresei nr. 24019/25.01.2021. 
   Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Argeş pentru anul şcolar 2020-2021 poate fi consultată la secţiunea Formare continuă

  • 29.01.2021:
  • ANUNŢ ÎNSCRIERE CURS ACREDITAT
   Casa Corpului Didactic Argeş organizează înscrieri pentru programul de formare continuă: 
   ”Educaţia incluzivă- dimensiuni, provocări, soluţii pentru o şcoală a diversităţii”, acreditat M.E.C. conform OM nr. 3161/13.02.2019
   Nr credite profesionale transferabile: 15 
   Nr. ore: 62 
   Forma de organizare a programului: online meeting (sincron)- 38 ore; online (asincron în  Classroom) - 24 ore.
   Perioada de desfăşurare(orientativ): martie- aprilie 2021, cu evaluare finală - mai 2021.
   Calendarul cursului poate fi organizat după cum urmează:
   -în zilele lucrătoare începând cu ora 16.00 sau  în weekend începând cu ora 9.00, în funcţie de disponibilitatea formatorului şi va fi comunicat înainte de începerea propriu-zisă a formării.
   Activităţile de formare se vor derula pe platforma GSuite (Meet şi Classroom).

   Modalitatea de înscriere: 
   Prin completarea formularului: https://forms.gle/egrQSa46P6MkW19e9, până la data de 10.02.2021 şi  depunerea/ transmiterea dosarelor cu documentele de înscriere şi dovada achitării taxei de curs la Secretariatul  C.C.D. Argeş  sau pe adresa de email: inscrierecursuri@ccdarges.ro, menţionând la subiect: Inscriere curs_Educatie incluzivă, până la data începerii cursului, dată ce va fi comunicată pe email de către  responsabilul de program în momentul constituirii grupei.

   Documente necesare completării dosarului de înscriere:http://www.ccdarges.ro/divers/cerere%20cursuri%20macheta.pdf 
   (în partea de jos a Cererii de înscriere sunt enumerate toate documentele necesare înscrierii la programele acreditate ale C.C.D Argeş)

   Taxă curs: 250 lei (se va achita în contul de Trezorerie al  C.C.D. Argeş: RO77TREZ04620E335000XXXX, înainte de începerea cursului)
   Nr. locuri: 35 
   Grupa se completează în ordinea înscrierii.

   Informaţii suplimentare: 
   Prof. Maria Magdalena ANGHEL, responsabil program formare – 0745076000; email:magdalena.anghel@ccdarges.ro sau la Secretariatul instituţiei – 0248220520

  • 18.01.2021:

   ANUNŢ PARTICIPANŢI WEBINAR 3 - 02.12.2020 
   Participanţii la WEBINARUL EDUCAŢIONAL 3 ”Proiectarea evaluării şi utilizarea platformelor pentru evaluarea online; evaluarea formativă, o evaluare în sprijinul învăţării”, ”din data de  02.12.2020, susţinut de Oana MOŞOIU, organizat de I.S.J. Argeş, în parteneriat cu C.C.D Argeş, sunt invitaţi să descarce Certificatul de participare din documentele anexate. 
   Pentru facilitarea descărcării, certificatele sunt organizate în ordine alfabetică de la A-M şi de la N-Z.
   Certificate participare WEB 3_ A-M.pdf 
   Certificate participare WEB 3_ N -Z.pdf 
   Tabel participanti Webinar 3_02.12.2020.pdf

  • CRED – SELECŢIE GRUP ŢINTĂ

   Conform Adresei nr. 3785/06.01.2021, Casa Corpului Didactic Argeş organizează selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ gimnazial. Adresa împrenună cu Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 3 le puteţi consulta aici.
   Link formular înscriere: https://forms.gle/ZxNRqbHTSYxN4nb76 
   Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial.
   Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.
   IMPORTANT! 
   Grupul ţintă pentru judeţul Argeş va fi constituit din cadre didactice calificate:

   • din învăţământul gimnazial, disciplinele:
    • Limba română;
    • Educaţie tehnologică;
    • Fizică;
    • Educaţie Fizică şi Sport;
    • Engleză;

    Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
    Programul de formare se va desfăşura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
    Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfăşura doar în format online.
    Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopul proiectului.

   • cerere de înscriere - Anexa 1;
   • formular înregistrare individual - Anexa 8;
   • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa 3;
   • declaraţie pe propria răspundere - Anexa 5;
   • copie CI/BI;

   • copie certificat de naştere; 

   • copie certificat de căsătorie; 

   • copie diplomă de licenţă; 

   • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ datată după 11 ianuarie 2021 din care să rezulte funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul titular/suplinitor), funcţia de conducere.

   • Toate dosarele se depun la sediul Casei Corpului Didactic Argeş  sau se transmit scanate la adresa de email: floarea.barlogeanu21@gmail.com, până la data de 29.01.2021.
    Participanţii care au depus dosarele anterior vor actualiza Anexa 1, Anexa 8 şi adeverinţa eliberată de unitate (cu o data după 11.01.2021).

  • 11.01.2020: ANUNŢ PARTICIPANŢI WEBINAR 2 - 25.11.2020 
   Participanţii la WEBINARUL EDUCAŢIONAL 2 ”(Re)proiectarea activităţilor de învăţare pentru adaptarea la mediul online”din data de  25.11.2020, susţinut de Oana MOŞOIU, organizat de I.S.J. Argeş, în parteneriat cu C.C.D Argeş, sunt invitaţi să descarce Certificatul de participare din documentele anexate. 
   Pentru facilitarea descărcării, certificatele sunt organizate în ordine alfabetică de la A-L şi de la M-Z.
   Certificate participare WEB 2_ M-Z.pdf 
   Certificate participare WEB 2_A-L.pdf 
   Tabel participanti Webinar 2-25.11.2020.pdf

  • 29.12.2020: Dragi colegi,

   În luna noiembrie anul acesta, American Library Association (ALA) a publicat un manual extrem de util despre alfabetizarea media, dedicat bibliotecarilor, pe care îl găsiţi ataşataici
   Fiind definit ca „abilitatea de a avea acces, de a analiza, evalua, crea şi acţiona folosind toate formele de comunicare”, conceptul „alfabetizarea media” (media literacy) aduce la un loc noţiuni despre jurnalism, televiziune, publicitate. Accentul, în acest ghid, este pus pe alfabetizarea ştirilor. Printre alte subiecte prezentate vor fi explicate concepte precum fake news, misinformation, disinformation.
   Pentru ca informaţiile să fie înţelese, pe deplin, ele vor fi explicate în cadrul unei serii de seminarii online, oferite gratuit de ALA, în lunile ianuarie-aprilie 2021:
   Media Literacy for Adults: Meeting Patrons Where They Are - 12 ianuarie
   Media Literacy for Adults: Misinformation and Disinformation - 10 februarie
   Media Literacy for Adults: Architecture of the Internet - 24 februarie
   Media Literacy for Adults: Civics - 10 martie 
   Media Literacy for Adults: Media Landscape and Economics - 7 aprilie
   Media Literacy for Adults: Media Engagement and Creation - 14 aprilie
    
   Mai multe informaţii regăsiţi la adresa:
   Media Literacy for Adults: Free Practitioners' Guide and Webinars

  • 17.12.2020: ANUNŢ PARTICIPANŢI WEBINAR 1 - 18.11.2020

   Participanţii la WEBINARUL EDUCAŢIONAL 1 din data de  18.11.2020, susţinut de Oana MOŞOIU, organizat de I.S.J. Argeş, în parteneriat cu C.C.D Argeş, sunt invitaţi să descarce Certificatul de participare din documentele anexate. 
   Pentru facilitarea descărcării, certificatele sunt organizate în ordine alfabetică de la A-M şi de la M-Z.

   https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fssl.gstatic.com%2Fdocs%2Fdoclist%2Fimages%2Ficon_10_generic_list.png&t=1608202211&ymreqid=8b558af3-87af-70c4-1c47-df000001eb00&sig=Di7tZ7qpp_ezKiTy6CttHA--~D Certificate participare A-M 
   https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fssl.gstatic.com%2Fdocs%2Fdoclist%2Fimages%2Ficon_10_generic_list.png&t=1608202211&ymreqid=8b558af3-87af-70c4-1c47-df000001eb00&sig=Di7tZ7qpp_ezKiTy6CttHA--~D Certificate participare M-Z
   https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Fssl.gstatic.com%2Fdocs%2Fdoclist%2Fimages%2Ficon_10_generic_list.png&t=1608202211&ymreqid=8b558af3-87af-70c4-1c47-df000001eb00&sig=Di7tZ7qpp_ezKiTy6CttHA--~D Tabel participanti Webinar 1_18.11.2020

  • 15.12.2020: Având în vedere Nota MEC nr. 8068/DGÎP/10.12.2020, referitoare la recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile a rezultatelor participării profesorilor de limba franceză la programe de formare derulate în baza Memorandumului de Parteneriat privind Cooperarea Educativă în Cadrul Strategic al Francofoniei 2015-2022, din categoria „Programe speciale”, anexăm lista cu programele de formare iniţiate, organizate şi desfăşurate în perioada 2015-2020, incluse în categoria „programe speciale”.

  • 07.12.2020: Important!
   Institutul Intercultural Timişoara organizează în datele de 7 şi 10 decembrie 2020 un webinar adresat în principal membrilor Comisiilor şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii (CPEVCDI).

   Detaliile legate de participarea la acest webinar, le regăsiţi în documentul ataşat aici, precum şi la acest link:https://www.intercultural.ro/webinar-drepturile-copilului-responsabilitatea-intregii-scoli/.

  • 03.12.2020:
  • Important!
   Lista actualizată a unităţilor de învăţământ care au solicitat metodist CCD pentru comisia de echivalare o găsiţi aici.

  • 02.12.2020:

   În atenţia unităţilor de învăţământ 
   Lista unităţilor care au transmis solicitare pentru nominalizare metodist în vederea constituirii comisiei de echivalare o puteţi consulta aici
   Datele de contact ale profesorilor metodişti le găsiţi aici.

  • 17.11.2020:

   Nou*: 
   Asociaţia Life-Learning Education, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Casa Corpului Didactic Argeş, organizează programul de formare profesională continuă a cadrelor didactice adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar: „Învăţarea integrată – Pregătiţi pentru viaţă, Adolescenţă şi autocunoaştere. Aplicaţii practice pentru dirigenţie şi disciplinele opţionale” 
   Programul este acreditat M.E.N., cu 15 Credite Profesionale Transferabile (CPT) şi are o durată de 60 ore.  
   Este compus din 3 module si se desfăşoară pe perioada a 3 săptămâni, in zilele de vineri (16-20), sâmbătă (9-17) si duminica (9-17), în format ONLINE, sincron (webinar, zoom) şi asincron (în ritm propriu, pe platforma G classroom). Mai multe detalii aici.

  • 17.11.2020:

   NOU! Echivalarea creditelor profesionale transferabile
   În atenţia cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OMEC nr. 5967/06.11.2020, art.4, alin (1). Mai melte detalii aici.

  • Documente utile: 
   OM 5967/06.11.2020 clic aici 
   Anexa_1_CERERE-TIP clic aici 
   Documente utile pentru unitatea şcolară: 
   Anexa_2_ADEVERINTA clic aici 
   Anexa_3_Decizie comisie_unitate scolara clic aici 
   Anexa_4_Fisa de evaluare clic aici 
   Anexa_5_PV comisie de echivalare clic aici

  • 04.11.2020:

   Stimaţi colegi,
   În perioada următoare, Casa Corpului Didactic Argeş organizează cursuri avizate MEC în format online:

   • APLICAŢII GOOGLE ÎN EDUCAŢIE;
   • UTILIZAREA INSTRUMENTELOR MULTIMEDIA ÎN EDUCAŢIE;
   • INIŢIERE ÎN REALIZAREA REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR ŞCOLARE;
   • TABLA INTERACTIVĂ – INSTRUMENT DIDACTIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE;
   • UTILIZAREA PACHETELOR DE LECŢII AeL ÎN AFARA PLATFORMEI AeL;
   • PLATFORMELE EDUCATIONALE - SOLUŢII ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE.

   Înscrierea se face completând CEREREA DE ÎNSCRIERE ataşată la secţiunea DOCUMENTE CCD.
   Înscriere: ON-LINE prin completarea formularuluihttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCnLxy7mHwlbM0C9AV91qbR-xsfdQ0HV45CapiM4nx2tr8Zg/viewform 
   Documentele ataşate cererii sunt: CI, Diplomă studii, Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  • 02.11.2020:

   REZULTATE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ- CADRE DIDACTICE (ADMISE+ REZERVE) ŞI ALOCARE FORMATORI PROGRAM FORMARE CONTINUĂ ”Platformele educaţionale-soluţii alternative pentru asigurarea continuităţii procesului de predare-învăţare-evaluare”- Nivel începători
   REF.: APEL SELECŢIE CADRE DIDACTICE CU COMPETENŢE INFORMATICE MINIME  SAU FĂRĂ COMPETENŢE INFORMATICE Nr. 1283/20.10.2020

  • 27.10.2020:

   CONFERINŢA NAŢIONALĂ A PROFESORILOR
   ”EDUCAŢIA LA TIMPUL VIITOR”, Ediţia a VII-a, 12 decembrie 2020
   Calendarul conferinţei:
   - Termen limită de trimiterea a formularului de înscriere şi a rezumatului lucrării (100-200 de cuvinte): 25 noiembrie 2020, ora 16.00
   https://docs.google.com/.../1lhYD4e3kKwUb4unLMjPU.../edit...
   - 12 decembrie 2020, ora 10.00: desfăşurarea lucrărilor conferinţei în format webinar
   - 1 februarie 2021: trimiterea lucrărilor full text eltv.office@gmail.com
   Lucrările conferinţei vor fi publicate în format e-book.
   NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
   Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email eltv.office@gmail.com
   Informatii suplimentare în fişierul ataşat aici.

  • 27.10.2020:

   Stimaţi colegi,
   Aşa cum v-am obişnuit, săptămânal, am revenit cu invitaţia la un nou webinar, organizat în cadrul proiectului nostru, „Curriculum Relevant, educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED, din seria „Digitalizarea în procesul de învăţare, pas cu pas”.
   Pe parcursul celui de-al treilea webinar al seriei, vom afla detalii despre platforma LIVRESQ, utilă în crearea lecţiilor online interactive.
   Mai mult, vom discuta şi despre Resursele Educaţionale Deschise, una dintre prezentări având ca subiect platforma red.educred.ro
   Aşadar, vă invităm să participaţi la webinar, miercuri, 28 octombrie, de la ora 16.00. 
   Evenimentul va fi transmis LIVE, prin pagina Facebook „Proiectul CRED” – click pentru acces 
   Link de conectare prin Microsoft Teams - bit.ly/35DkaaS

   Vă aşteptăm.
   Colegii din Comunitatea CRED

  • 23.10.2020:

   Buna ziua! 
   Având în vedere că numărul aplicaţiilor dvs. pentru înscrierea la programul de formare ”Platformele educaţionale - soluţii alternative pentru asigurarea continuităţii procesului de predare - învăţare -evaluare”- Nivel începători, a depăşit numărul locurilor disponibile, vă informăm că apelul a fost închis. 
   Vă mulţumim pentru înţelegere şi interesul manifestat!

  • 20.10.2020:
  • Stimaţi colegi,

   Experţii Proiectului CRED sunt implicaţi în susţinerea necondiţionată a sistemului de învăţământ, prin asigurarea de sprijin în implementarea şi utilizarea resurselor educaţionale digitale. 
    Mereu alături de cadrele didactice, continuăm acest demers şi vă invităm să participaţi la seria de webinare „Digitalizarea în procesul de învăţare, pas cu pas”, evenimente organizate la iniţiativa echipei proiectului „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED. 
   Astfel, vă invităm să luaţi parte la un nou webinar, miercuri, 21 octombrie, ora 16:00. 
    Moderatorul discuţiilor este colegul nostru, Liviu Constandache - Coordonator Resurse Educaţionale Deschise (RED) în cadrul proiectului CRED.

   Temele discuţiilor şi speakerii: 
   Microsoft Education Center - spaţiu pentru dezvoltare profesională - Mihaela Mihai – Modern Classroom Specialist

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Teams for Education – sesiune dedicată profesorilor care utilizează Teams for Education - prezentare şi demo - Robert Pufan -  Technology Architect   
   Evenimentul va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook „Proiectul CRED” sau, dacă doriţi, puteţi asista la webinar accesând link-ul https://aka.ms/TeamsEduRO 
   De asemenea, puteţi trimite întrebările dumneavoastră, în legătură cu subiectele prezentate, la adresele educatie@microsoft.com sau teams@educred.ro 
   Primul webinar din seria „Digitalizarea în procesul de învăţare, pas cu pas” a avut loc miercuri, 14 octombrie, înregistrarea discuţiilor fiind disponibilă pe pagina You Tube EduCRED - bit.ly/3dvtMIe  

   Vă aşteptăm! 
   Colegii din Comunitatea CRED

  • 20.10.2020:

   APEL SELECŢIE CADRE DIDACTICE CU COMPETENŢE INFORMATICE MINIME SAU FĂRĂ COMPETENŢE INFORMATICE- PROGRAM FORMARE GRATUIT

   Casa Corpului Didactic Argeş organizează selecţia grupului ţintă- cadre didactice- în vederea participării la programul de formare continuă ”Platformele educaţionale-soluţii alternative pentru asigurarea continuităţii procesului de predare-învăţare-evaluare”- Nivel începători, avizat M.E.C, prin adresa  Nr. 5473/DGIP/21.08.2020, 20 ore, furnizat de C.C.D Argeş, în regim online, GRATUIT
   Înscriere: ON-LINE (prin completarea formularului  https://forms.gle/JnUxQse218juPpsS9
   Calendarul înscrierii: 20.10.2020-26.10.2020 
   CRITERIUL DE SELECŢIE:  în ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile 
   Perioada derulării cursurilor: noiembrie/ decembrie 2020. 
   Mai multe informaţii: aici.

  • 23.09.2020:

   Important pentru unităţile de învăţământ!
   Informaţii noi, privind utilizarea în unităţile de învăţământ a soluţiilor tehnice digitale care facilitează învăţarea online, de tipul platformelor informatice integrate (conform adresei MEC nr. 6371/DGIP/18.09.2020) găsiţi aici.

  • 15.09.2020:

   CĂTRE, 
   UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL ARGEŞ

    Vă informăm că, în perioada 15.09.2020-25.09.2020, Casa Corpului Didactic Argeş selectează propuneri  de activităţi metodico – ştiinţifice şi culturale pentru anul şcolar 2020-2021,  ce vor fi cuprinse în Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice şi culturale al Casei Corpului Didactic Argeş şi se vor desfăşura în parteneriat cu unitatea de învăţământ. 
   Mai multe detalii aici.

  • 09.09.2020:

   Important!
   Ascendia, companie ce furnizează soluţii pentru educaţia digitală atât pentru piaţa locală, cât şi pentru pieţe din străinătate, anunţă lansarea conferinţei eLearning România. Evenimentul este organizat în parteneriat cu portalul eLearning România, pe 10 - 11 septembrie, şi are scopul de a prezenta uneltele digitale pentru educaţie disponibile în România.   
   Detalii despre eveniment găsiţi aici.

  • 08.09.2020:

  APEL SELECŢIE GRUP ŢINTĂ PROIECT "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED" 
  Casa Corpului Didactic Argeş organizează selecţie grup ţintă - cadre didactice din învăţământul gimnazial (disciplinele geografie, educaţie fizică şi sport).
  Dosarul de înscriere al cursantului  în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educaţie deschisă- CRED",  conform metodologiei, conţine:
  -      cerere de înscriere,
  -      formular grup ţintă,
  -      acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
  -      declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,
  -      copie CI/BI,
  -      copie certificat de nastere,
  -      copie certificat de căsătorie,
  -      copie diplomă de licenţă,
  -    adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct/membru al consiliului de administraţie/ inspector şcolar/funcţie de conducere în anul şcolar 2019-2020).
          Listele cu participanţii selectaţi dintr-o unitate şcolară vor fi transmise prin email la adresa floarea.barlogeanu21@gmail.com până la data de 22.09.2020  iar dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul CCD Argeş până la data de 28.09.2020.
  Vă ataşăm Apelul de selecţie şi documentele necesare înscrierii.

  • Stimaţi colegi,
   În perioada următoare, Casa Corpului Didactic Argeş organizează cursuri avizate MEC în format online – APLICAŢII GOOGLE ÎN EDUCAŢIE; UTILIZAREA INSTRUMENTELOR  MULTIMEDIA ÎN EDUCAŢIE; BIBLIOTECONOMIE, DOCUMENTARE ŞI INFORMARE;  INIŢIERE ÎN REALIZAREA REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR ŞCOLARE.
   Înscrierea se face la adresele de email mirela.sufariu@ccdarges.ro, valentina.androne@ccdarges.ro, completând CEREREA DE ÎNSCRIERE ataşată la secţiunea DOCUMENTE CCD. 
   Documentele ataşate cererii sunt: CI, Diplomă studii, Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  • IMPORTANT
   Credite transferabile – echivalare conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin O.M.E.C.T.S. 5562/2011
  • Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obţinute prin activităţile de formare continuă finalizate în anul şcolar 2019 – 2020. Conform Metodologiei, la nivelul unităţii de învăţământ, se echivalează în credite profesionale transferabile doar formele de organizare a formării continue prevăzute la Art. 8 şi Art. 9 (1).
   Calendar:
   1 - 15 septembrie - depunerea cererilor însoţite de copii ale documentelor justificative la secretariatul unităţii şcolare; 
   15 - 20 septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unităţii şcolare; 
   20 - 30 septembrie - întrunirea comisiilor; 
   05  octombrie - afişarea rezultatelor. 
   Documente necesare:

   • Adresa solicitare membru comisie către CCD;
   • Decizia de constituire a comisiei de echivalare redactată în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariatul instituţiei, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD desemnat.
   • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

   -  Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare;
   -  Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere de echivalare + documente justificative în copie conform cu originalul);
   -  Fişa individuală – pentru fiecare cerere de echivalare depusă (model ataşat).
         Relaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon 0248220520 – Secretariat C.C.D. Argeş.

  • Dragi colegi,
   Va invitam sa va inscrieti la programele de formare continua avizate “Utilizarea pachetelor de lectii AeL in afara platformei AeL”, Tabla interactivă - instrument didactic de predare-invatare-evaluare. Stagiile de formare se vor desfasura online la inceputul lunii septembrie 2020. Pentru detalii suplimentare contactati-l telefonic (0725922909) sau prin email (baltacflorin@yahoo.com) pe prof. metodist Baltac Florin

  • FUNDAŢIA GHEORGHE TITEICA ORGANIZEAZĂ ÎN COLABORARE CU:
   Universitatea din Bucureşti
   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
   Departamentul de Psihopedagogie specială
   Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Abordări moderne în Psihopedagogia specială
   Programul este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale
   Durata programului este de 296 de ore
   40 de credite. Mai multe detalii aici.

  • INVITAŢIE pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători, educatoare şi profesori de la ciclul gimnazial şi liceal).
   Până în 30 iunie vă puteţi înscrie (eventual însoţiţi de familii) la a VIII-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară a AGIRo din Eforie Sud începând cu cina din 2 august şi terminând cu prânzul din 7 august 2020 (5 zile în total) la hotelurile Crişana (cazare+3 mese/zi=130 lei/zi/persoană sau vouchere) şi Cosmos (cazare+3 mese/zi=160 lei/zi/persoană sau vouchere) cu respectarea protocoalelor ce vor fi în vigoare.
   Cu acea ocazie DAST SYSTEMS va susţine două cursuri foarte serioase punând la dispoziţia cursanţilor propria logistică formată din laptop-uri etc:
   •          Sistemul de predare online. Platforme online de training (150 lei).
   •          Sisteme comune de videoconferinţă online pentru învăţământ. Evaluare online. Catalog online (150 lei). Mai multe detalii aici.

  • Dragi colegi,

   Revista judeţeană „Şcoala Mehedinţiului”, publicată online pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinţi, înregistrată cu ISSN 2392-7526, ISSN-L 1223 – 8481, continuă editarea numărului supliment aferent semestrului al II-lea, anul şcolar 2019-2020, care va cuprinde articole / studii de specialitate ale personalului didactic / didactic-auxiliar şi nedidactic din învăţământul preuniversitar judeţean şi naţional. 
    Articolele şi studiile de specialitate publicate vor contribui la dezvoltarea profesională a autorilor şi cititorilor. De asemenea, vor constitui şi o modalitate de creştere a punctajului din fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice a personalului didactic / didactic-auxiliar în vederea transferului / pretransferului, completării de normă / restrângerii de activitate sau obţinerii gradaţiei de merit / calificativului anual.

   Articolele pot fi trimise până la data de 01 august 2020. 

   Detalii cu privire la publicare găsiţi în ataşament, precum şi pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinţi: http://82.77.137.70:8080/index.php/10-anunturi/151-supliment-scoala-mehedintiului

  • Dragi colegi,
   Vă invităm să vă înscrieţi la simpozionul internaţional „LEARNING ARCHITECTS - LEARNING SOLUTIONS”, organizat de Casa Corpului Didactic Mehedinţi, în data de 23 iunie  2020, ora 18:00, online (Google Meet) .
   Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:
   ·         profesor metodist Melania Cristea: melaniacristea@gmail.com ;
   ·         informatician Istodor Alexandru: istodoralexandru@gmail.com
   ·         Casa Corpului Didactic Mehedinti: 0252 321 537, ccdmehedinti@gmail.com ;
   ·         Site Casa Corpului Didactic Mehdinţi: http://82.77.137.70:8080/index.php/10-anunturi/152-simpozion-international-learning-architects-learning-solutions
   Detalii aici.

  • 29.05.2020:

   Stimaţi colegi,
   În perioada următoare, Casa Corpului Didactic Argeş organizează cursuri avizate MEC în format online.
   Detalii privind programele avizate online găsiţi în adresa ataşată aici
   Înscrierea se face la adresa de email contact@ccdarges.ro, completând CEREREA DE ÎNSCRIERE ataşată la secţiunea DOCUMENTE CCD. 
   Documentele ataşate cererii sunt: CI, Diplomă studii, Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  • 20.05.2020

   În atenţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, specialitatea CHIMIE, selectate pentru participare la formare in cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,
   Dosarul de înscriere al cursantului  în cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,  conform metodologiei, conţine:
   -      cerere de înscriere,
   -      formular grup ţintă,
   -      acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
   -      declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,
   -      copie CI/BI,
   -      copie certificat de nastere,
   -      copie certificat de căsătorie,
   -      copie diplomă de licenţă,
   -    adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct).
           Dosarele participanţilor dintr-o unitate şcolară vor fi scanate şi transmise prin email la adresa floarea.barlogeanu21@gmail.com şi letric pana la data de 03.06.2020 la sediul CCD Argeş.
          ATENŢIE!  În formularul de grup ţintă nu se completează data de început şi data de finalizare.
   Data de la finalul formularului este cea când se depune dosarul de înscriere.

  • Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în vederea susţinerii activităţilor online, va ataşăm ateliere de lucru cu platforme care pot fi folosite pentru predarea online.
   Utilizarea Teams/Office365 - https://www.youtube.com/watch?v=lLJQE7Wirj0&feature=youtu.be Utilizare Google Meet - https://youtu.be/DZKHUcO-6_k 
   Utilizare Zoom şi Utilizare Livresq  - https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y 
   Utilizare Google Classroom - https://youtu.be/1CPgfcNkliM 
   Utilizare Webex - https://youtu.be/x-2Ru6GvWts

  • Stimaţi colegi,
   Asociaţia PROEURO-CONS organizează în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeş urmatoarele cursuri:
   Formator – COD COR 242401 – program de perfecţionate. Public ţintă – cadre didactice cu studii superioare. Nr. ore – 30, preţ – 350 lei
   Expert achiziţii publice – SEAP – program de specializare, autorizat ANC 38/258/20.07.2017. Nr. ore – 50, preţ – 400 lei
   Pentru înscriere şi detalii vă adresaţi telefonic  la 0248220520 sau prin email - contact@ccdarges.ro

  • Comunicat Proiectul CRED

   Buna ziua tuturor,

   În primul rând va transmitem toata aprecierea echipei tehnice pentru modul în care v-aţi implicat (scuze pentru eroarea  din mailul anterior) în aceste zile, datele din platformă indicând creşteri masive (de peste 20 ori) ale utilizării instrumentelor educaţionale puse la dispoziţie prin platforma educaţională CRED.

   În aceste zile am lucrat împreună cu colegii noştri să vă asigurăm resurse şi instrumente pe care le puteţi folosi în activitatea dvs.

   Venim astfel pentru perioada următoare cu un program de instruire în utilizarea anumitor tehnologii astfel:

   • Joi, 19 martie ora 10.00 : Utilizarea Teams/Office365
   • Vineri, 20 martie ora 11.00 : Utilizare Google Meet
   • Luni, 23 martie ora 11.00: Utilizare Zoom
   • Marţi, 24 martie ora 11.00 Utilizare Livresq
   • Miercuri 25 martie ora 11.00 Utilizare Google Classroom

   !!! În cazul în care aveţi sugestii pentru temele atelierelor dedicate instrumentelor online, vă rugăm să scrieţi la adresa resurse@educred.ro
   Reamintesc ca aveţi acces la multe aplicaţii direct la adresa: https://www.educred.ro/platforma-educationala/  
   Pentru primul eveniment :
   INTALNIRE TIP EVENIMENT LIVE (Max. 10.000 persoane) 

  • Suspendarea activităţlor de formare din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aflate în implementare
   Având în vedere evoluţia la nivel mondial şi naţional a cazurilor de infecţie cu coronavirus (COVID-19), în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm că, în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, se suspendă activităţile de formare şi evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
   Odată cu încetarea suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ, activităţile de formare vor fi reluate în baza calendarelor actualizate pe care furnizorii programelor de formare continuă acreditate le vor transmite către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

  • Dragi colegi,
   Va invitam sa va inscrieti la programul de formare continua avizat “Utilizarea pachetelor de lectii AeL in afara platformei AeL”. Stagiul de formare se va desfasura la CCD Arges. Formatorul stagiului este Baltac Florin. Pentru detalii suplimentare contactati telefonic (0725922909) sau prin email (baltacflorin@yahoo.com) pe prof. metodist Baltac Florin.

  • Stimaţi colegi,
   Casa Corpului Didactic Arges va invita sa participati la programul de formare continuă acreditat (15 credite profesionale transferabile) Ora de Net-Folosirea creativa, utila si sigura a Internetului de catre copii, conform OM 3189/07.02.2020.
   Pentru inscriere si detalii va adresati telefonic (0725922909) sau prin email (baltacflorin@yahoo.com) profesorului metodist Baltac Florin

  • Stimati colegi,

   Casa Corpului Didactic a judetului Argeş în colaborare SC School Consulting SRL, furnizor national de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru cursul de specializare BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202.
   Condiţii de acces: studii superioare din orice domeniu. 
   În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica (REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga.
   Perioada desfăşurării cursului: 28.11.2019-20.01.2020.
   Tarif: 600 Ron, cu plata in 2 Luni (2 rate)!!!!!
   Termen limită de inscriere 27.11.2019 (in limita locurilor disponibile).
   Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email:gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia ”apt pentru formare profesionala”.
   Prima întâlnire de curs va fi stabilită de către formator, iar următoarele şedinţe vor fi stabilite împreună cu participanţii.
   Locaţia cursului CCD Argeş, ora 16.00. 
   Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!
   Ing. Ionescu Gheorghe
   Telefon: 0723 72 4884 / 0761.448.719
   Vă multumim!

  • Stimaţi colegi,
   Se fac înscrieri la programul de formare avizat MEN, `Evaluarea externa periodica pentru unitatile de invatamant preuniversitar` (30 ore), in perioada 25.09.2019-30.09.2019. Detalii la tel 0248220520

  • In atenţia participanţilor din cadrul proiectului CRED – gimnaziu!
   Găsiţi în ataşament nr. de locuri alocate pe fiecare unitate de învăţământ pentru aria curriculară limbă şi comunicare ( doar pentru profesorii care predau limba şi literatura română şi limba engleză). 
   Vă rugăm să ne transmiteţi anexele 4 şi 7 completate, copiile proceselor verbale - CP şi CA. 
   Documentele pe care le conţine dosarul de înscriere sunt: Anexele 5-1, 5-2, 5-3 si 5-4 şi copiile-diploma licenţă, CI, CC, CN + adeverinţă de la unitatea şcolară în care să se precizeze - funcţia didactică, specializarea de pe diploma de licenţă, vechimea în învăţământ, grad didactic, statut (titular/suplinitor) şi dacă deţine sau nu funcţie de conducere.
   La disciplina matematică se pot înscrie toţi titularii din unitatea şcolară (dacă îndeplinesc criteriile de selecţie).
    Mulţumim pentru sprijin şi înţelegere! 
   ANEXA 5-1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM_Gimnazial
   ANEXA 5-2_FORMULAR INREGISTRARE participant
   ANEXA 5-3_ACORD DE PRELUCRARE DATE
   ANEXA 5-4_DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE_Gimnazial
   ARIA CURRICULARA LIMBĂ ŞI COMUNICARE
   ANEXA 4
   ANEXA 7